માણસ

માણસ… …

મોંઘી જણસ ?! કે –

સળગતું ફાનસ ?!

માણસ…

હાલતો માણસ… ચાલતો માણસ,

પડતો માણસ ને આખડતો માણસ.

ટોળાનો માણસ, ખોળાનો માણસ;

ભટક્તો માણસ તે અટકતો માણસ.

સાચો માણસ – કાચો માણસ,

ખોટો માણસ તે મોટો માણસ.

જીવતો માણસ… મરતો માણસ,

જીવતાં જીવતાં મરતો માણસ,

મરતાં મરતાં જીવતો માણસ.

માણસ…

આ માણસ જુદો,

પેલો માણસ જુદો.

માણસ – માણસે માનસ જુદો,

માણસ – માણસના માનસને ખૂંદો,

માણસ – માણસમાં ફરક ઘણો,

માણસ – માણસની પરખ જાણો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s